• Workshops

Workshops 

Marte Meo workshops den 17 mai vælges når der registreres til kongressen. Registrer HER...

Berit Reimer

Leder og Marte Meo Supervisor 

Marte Meo i behandlingsarbejdet med børn og familier

Tid: 10.00 – 11.45

 Jeg vil fortælle om hvordan Marte Meo metoden omsættes til praksis i det daglige behandlingsarbejde på Bülowsvej –for børn og familier. Jeg vil vise hvordan vi med Marte Meo metoden kan observere, analysere og iværksætte udviklingsstøttende processer i mødet med udsatte børn og deres forældre, ligesom at metoden giver os redskaber til, hvordan vi som professionelle kan arbejde målrettet med udviklingsstøttende relationer i forhold til de udsatte børn og familier. Vi vil særligt lægge vægt på hvordan Marte Meo metoden anvendes som en analyse metode, hvor den bidrager til og kvalificere udarbejdelse af udviklingsplaner for det anbragte barn og for familier i vores familiebehandlingstilbud. Ligesom vi vil vise hvordan Marte Meo anvendes til at evaluere og dokumentere effekten af vores indsats.

 

Britt Eriksson og Veronica Kvick

Samspelsfokuserat arbete kring barn med autismspektrumtillstånd” 

Tid: 12.45 – 13.30

 ”Marte Meo terapeuterna Veronica Kvick och Britt Eriksson visar och berättar hur man arbetar hemma och på förskolan med Marte Meo för att träna samspel och kommunikation.”

 

Helena Ahnlund

Leg. Logoped - Marte Meo vägledare och handledare

Välbefinnande hos vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Tid: 12.45 – 13.30 

Marte Meo som ett sätt att vägleda omgivningen i att använda ett hälsofrämjande bemötande 

Vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning behöver ett omfattande och kontinuerligt stöd i vardagen för att leva ett gott liv efter sina förutsättningar. Många saknar talat språk, och även hörsel och/eller synnedsättningar förekommer. Dessa personer är helt beroende av sin omgivning, av att personal förmår att se, lyssna och förstå dem. Ofta överskattas förståelsenivån hos dessa brukare, samtidigt som sociala och emotionella behov underskattas. Samspelet mellan personal och brukare låser sig och stress, psykisk ohälsa och svåra utmanande beteende kan bli resultatet. Goda relationer, rätt nivå på kommunikation och bemötande, tydlig struktur med igenkännbara rutiner och aktiviteter samt anpassad miljö är faktorer som vi vet inverkar positivt på välbefinnandet hos dessa brukare. Men hur når vi dit? I den här workshopen vill jag dela med mig av mina erfarenheter av att använda Marte Meo inom Vuxenhabiliteringen i Region Skåne. Hur hjälper vi brukarnära personal som känner frustration och maktlöshet, att återfå hopp och hitta vägar till kontakt och samspel som främjar hälsa och glädje hos både brukare och personal? 

Helena Ahnlund har arbetat 18 år på Vuxenhabiliteringen i Malmö, Region Skåne, Sverige, med fokus på personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Påbörjade vägledarutbildning i Marte Meo 2001 och mötte inledningsvis ofta motstånd mot den relationella betoningen i metoden ute på olika autismverksamheter. Börjar nu se en förändrad hållning till detta och ett ökat intresse hos personal för den egna rollen i samspelet med brukaren. Ger vägledarutbildning i Marte Meo till medarbetare inom Vuxenhabiliteringen i Region Skåne och föreläser om metoden på Logopedutbildningen, Lunds Universitet.

 

Ingela ASP,  Mona Zaidan og Åse Petterson 

Vi vill visa hur vi kombinerar Esterbedömning - Marte Meo för att minska risker och stärka skydd med barn under 6 år som riskerar eller har utvecklat ett normbrytande beteende. 

Tid: 14.00 – 14.45

Vi som vill presentera hur vi arbetar parallellt i förskolan och familjen är Mona Zaidan Ali socionom/Marte Meo terapeut och Ingela Asp förskollärare/Marte Meo vägledare samt förskolechef Åse Pettersson.

 

Jane Larsen

Ressourcepædagog i Greve kommune og Marte Meo superviser

Tillidsfulde relationer er afgørende for elevers læring og trivsel

Tid: 12.45 – 14.45

Greve kommune har ønsket at sætte fokus på børns trivsel og læring, herunder at undersøge, hvad der virker set i forhold til at fremme inklusion. Dette har været udgangspunktet for igangsættelse af et forskningsprojekt i perioden 2013-17 kaldet ”Inklusion i børnehøjde”. Et af tiltagende i projektet har været at inddrage Marte Meo metoden. I dette oplæg vises der et Marte Meo forløb fra en 3-4. klasse. Børnene bliver interviewet både før og efter forløbet og der vises også klip fra selve forløbet, hvor der er fokus på klasseledelse og bedre trivsel. Der har gennem hele projektet været tilknyttet en forsker fra Ålborg universitet, han har skrevet rapporter om selve projektet og han er pt. ved at skrive om effekten af Marte Meo indsatser i skoleregi. 

 

Josje Aarts

Director

How to use the Marte Meo digital learning sets within daycare and school

Tid: 10.00 – 11.45

 

Maria Aarts

Director & Founder of the Marte Meo Method

How to use the Marte Meo digital learning sets within parent training, elderly care and other      care systems - hospital,  psycho somatic treatment centers ets. 

Tid: 12.45 – 14.45

 

Pernille Rough

Marte Meo license superviser

Supervision på medbragt film 

Tid: 10.00 – 11.45

Vera Bjørgvin

Sosialpædagog og Marte Meo terapeut.

Positiv kommunikation

Tid: 14.00 – 14.45

Workshop om hvordan vi implementerer Marte meo i det daglige arbejde på Verkhúsið Virkni ( et aktivitetshus for mennesker med udviklingshæmning). Der vil blive vist videoklip, hvor personalet arbejder med Marte meo elementerne, for at skabe et positivt miljø for borgerne der arbejder på Virkni