Keynote Speakers

Shaun Maher

Title of keynote: Talking less and listening more: the foundation of high quality healthcare 

Summary of keynote: The modern healthcare system has made many wonderful achievements and transformed the health and wellbeing of many millions of people world-wide.  However, we are increasingly finding that the methods and approaches that have enabled us to achieve these great improvements are not very effective for the type of healthcare support people need in the 21st century and for the future.  People are living longer, but often have multiple long-term physical or mental health problems, and the “fix-it” approach of the existing paradigm is not very effective.  The healthcare system of the future needs to be able to respond to this new challenge and deep  listening is the starting point. 

Presentation of speaker: Shaun Maher is a leading voice in the global “what matters to you?” social movement and will talk about the powerful impact on people’s lives when we frame our conversations around this meaningful enquiry.  The movement has spread across different countries and cultures around the world and is helping healthcare systems in developing countries as well as more advanced nations.  This keynote will share powerful stories of change and improvement in people’s lives and explain the characteristics of a successful social movement”

Nina Helen Mjøsund

Title of keynote: Service user involvement – experiences from doing research together.

Tittel på keynote: Brukermedvirkning – erfaringer fra å gjøre forskning sammen. 

Summary of keynote: Nina has collaborated throughout the entire research process of her PhD project with an advisory team of five research advisors, either living with a mental illness themselves (3 persons) or related to a family member living with a severe mental illness (2 persons). The advisory team became the researcher's helping hand. Solveig and Inger-Lill together with Nina will share their experiences from the collaboration process in this keynote speech. They are going to describe why and how they were recruited, how they practically worked together, how they analyzed transcript from qualitative interviews, as well as reported on the findings. The advisory team contributed with multiple perspectives which enhanced the research quality in study – they will tell you how.

Oppsummert af keynote: Nina har samarbeidet gjennom hele forskningsprosessen med fem personer som enten er pårørende til (2 personer), eller selv lever med alvorlig psykisk lidelser (3 personer). Rådgivningsgruppen ble forskerens hjelpende hånd. I innlegget vil Solveig og Inger-Lill sammen med Nina dele sine erfaringer fra samarbeidsprosessen. De vil beskrive hvordan forskningsrådgiverne ble rekruttert og hvordan vi jobbet sammen, samt hvordan vi samarbeidet om analyse av forskningsdata fra kvalitative intervju og hvordan vi formidlet erfaringer fra studien på forskjellige arenaer. Forskningsrådgiverne bidro med sine forskjellige perspektiver slik at forskningskvaliteten økte, de vil fortelle hvordan.

Presentation of speaker: Mental health nurse, PhD, researcher, together with Solveig Kjus, research advisor, Inger-Lill Portåsen, research advisor. Nina Helen Mjøsund har hele sitt yrkesaktive liv jobbet i sykehus. Mjøsund har et stort hjerte for personer som lever med langvarige lidelser generelt, og alvorlige psykiske lidelser spesielt. Hun har jobbet som sykepleier, spesialsykepleier og leder, de siste 20 årene mest med forskning og fagutvikling i psykisk helsevern. Mjøsund har vært spesialsykepleier i psykisk helse siden 1996 og har hovedfag i sykepleievitenskap fra 2003. I 2017 forsvarte hun en ph.d. grad i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) med avhandlingen; God psykisk helse – fra hva til hvordan (https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2447606). Avhandlingsarbeidet fokuserte på hvordan psykisk helse og helsefremming erfares av personer med alvorlig psykisk lidelse (to artikler). Mjøsund samarbeidet gjennom alle forskningsprosessens faser med et team, der tre hadde alvorlig psykisk lidelse og to hadde nære familiemedlemmer med alvorlig psykisk lidelse. Erfaringer fra denne brukermedvirkningen ble også studert (to artikler). Samarbeidsprosessen ble undersøkt og forhold som fremmet medvirkning ble identifisert, samt hvordan brukermedvirkningen økte forskningskvaliteten. Mjøsund jobber nå med forskning og fagutvikling i et av Norges største helseforetak, Vestre Viken.  

Presentation af speaker: Mental health nurse, PhD, researcher, together with Solveig Kjus, research advisor, Inger-Lill Portåsen, research advisor. Nina Helen Mjøsund has throughout her entire professional working life been at hospitals. Mjøsund has a big heart for people living with long lasting diseases in general, and serious mental disorders in particular. She has worked as a nurse, specialist nurse in metal health and as a leader. The past 20 years, she has worked mainly with research and development in mental health care. Mjøsund has been a specialist nurse in mental health since 1996 and holds a master in nursing science from 2003. In 2017 she defended a PhD degree in health science at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) with the dissertation; Positive mental health - from what to how (https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2447606). The thesis focused on how mental health and health promotion is experienced by people with severe mental illness (two articles). Mjøsund collaborated through all phases of the research process with a team of people, three with severe mental illness and two persons with close family members with severe mental illness. The experience with this user involvement was also explored (two articles). The collaborative process was investigated and factors that promoted participation were identified, as well as how user participation increased research quality. Mjøsund is currently working with R & D project in one of Norway's largest health trust, Vestre Viken Hospital Trust.

Solveig H.H. Kjus

Solveig H. H. Kjus har en doktorgrad i romfysikk og rakk å jobbe noen få år før de psykiske helseutfordringene begynte å prege livet så mye at hun ikke lenge klarte å stå i jobb. Da hun i 2013 ble spurt om hun kunne tenke seg å være med som forskningsrådgiver i doktorgradsprosjektet til Nina Helen Mjøsund («God psykisk helse – fra hva til hvordan») takket hun ja med en gang. Prosjektets tema og innhold var tiltalende. Det å få muligheten til å både bidra til bedre helsetjenester og også det å kombinere forskerbakgrunnen og erfaringene fra helsevesenet virket forlokkende. I 2018 tok hun en etterutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helse. Fra høsten 2018 og fire år framover er hun ansatt ved NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) i en 20 % stilling som medforsker på et prosjekt som skal studere tvang på kommunenivå. Hun er ellers aktiv i medlemsorganisasjonen Mental Helse. I tillegg holder hun en del foredrag om sine erfaringer med det å ha psykiske helseutfordringer og møtet med helsevesenet. Hun har fortsatt store utfordringer i forhold til sin psykiske helse, men opplever at det å engasjere seg i forskning har vært helsefremmende.

In English: Solveig H.H. Kjus has a Ph.D in Space Physics and worked a few years until mental health issues started to influence her life to a degree that she was no longer able to work. When she was asked, in 2013, to participate as a research advisor in Nina Helen Mjøsund’s PhD project «God psykisk helse – fra hva til hvordan», she accepted immediately. The theme as well as the contents were attractive. To have the opportunity to contribute to better health services and being able to combine her background as a scientist and her experience with the health services seemed alluring. In 2018 she took a post graduate education in cooperative research into mental health. From the autumn of 2018 and four years to follow, she is employed by NAPHA (Norwegian resource center for community mental health) 20% as a co-researcher in a project studying use of coercion at community level. She is furthermore active in the member organization Mental Helse (Mental Health). She also gives lectures concerning her experience with mental health issues meeting mental health services. She continues to have serious challenges related to her mental health, but experiences that engagement in research has been health promoting. 

Inger-Lill Nylehn

Inger-Lill Nylehn Portaasen er utdannet lærer (adjunkt), med norsk og folkekunst i fagkretsen. Hun tok etterutdanning i skoleutvikling og ledelse og arbeidet som undervisningsinspektør og konstituert rektor i videregående skole i en årrekke. Så ble hennes datter, som hadde flyttet hjemmefra, diagnostisert med schizoaffektiv lidelse, depressiv type, og hele livet endret seg. Hun flyttet til datterens behandlingssted og arbeidet et år i internasjonal skole som norsklærer og sosiallærer, deretter i voksenopplæringen resten av yrkeskarrieren. Samtidig deltok hun i ei psykoedukativ flerfamiliegruppe sammen med datter og eksmann. Da hun ble spurt om å delta som forskningsrådgiver i doktorgradsprosjektet til Nina Helen Mjøsund – «God psykisk helse, fra hva til hvordan» - takket hun ja umiddelbart. Hun så deltagelsen som en mulighet til å påvirke psykisk helsevern i en retning som i større grad tar i bruk pasientens egne ressurser. Etter at forskningsprosjektet var avsluttet, gjennomførte hun en etterutdanning i psykiatri. Hun holder foredrag alene eller sammen med sin datter om å være pårørende og om å delta i psykoedukativ flerfamiliegruppe, og om ulike sider av forskningsprosjektet sammen med medlemmer derfra. 

In English: Inger-Lill Portaasen is a qualified teacher (adjunct), with Norwegian and folk art in the curriculum. She undertook further training in school development and management and worked as education inspector and acting headmaster in high school for many years. Then her teenage daughter, who had moved away from home, was diagnosed with schizoaffective disorder, depressive type, and her whole life changed. She moved to her daughter’s treatment center and worked one year in international school teaching Norwegian and sociology. Portaasen has then worked in further education for the rest of her career. At the same time she participated in a psychoeducational family group together with her daughter and ex-husband. When she was asked to participate as a research adviser on the PhD project of Nine Helen Mjøsund – «Good mental health, from what to how» - she accepted immediately. She saw her participation as an opportunity to influence mental health sevices in a direction that utilizes the patients own resources to a greater degree. After the research-project was concluded, she completed a postgraduate education in psychiatry. She gives lectures alone or together with her daughter about being a custodian and about participation in psyhoeducational multi-family groups, and on various aspects of the research project alongside members from there.

Sebastian Gabrielsson

Title of keynote: “Myths of mental health nursing – poor excuses for poor practice?”

Summary of keynote:  The keynote will address false notions about nursing practice as a hindrance for recovery-oriented psychiatric care. It will argue that mental health staff embrace these because they serve the purpose of legitimizing sub-standard care. Drawing on research findings examples will be given of how reflective practices can support staff in becoming more reflective, empowered, and recovery-oriented.

Presentation of speaker: Sebastian Gabrielsson is a senior lecturer in nursing and director of the psychiatric care specialist nursing programme at Luleå University of Technology. He is engaged in research and development of recovery-oriented psychiatric care focusing on reflective practices. He is a psychiatric specialist nurse with clinical experience of working in acute psychiatric care. His 2015 PhD theses described professional carers experience of working in psychiatric inpatient care as a moral endeavor in a demoralizing context. He is the editor in chief of the journal of the Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses and a member of the Swedish Nurses Associations ethics board.

Dr. Sigrún Sigurðardóttir

Title of keynote: Childhood Sexual Abuse: Consequences and Holistic Intervention

Summary of keynote: Childhood Sexual Abuse (CSA) can have serious and far-reaching consequences for the health and well-being of both men and women. In order to develop a holistic program for Icelandic survivors of CSA it is important to base such a program on in-depth knowledge and understanding of these consequences for CSA survivors in Iceland within the healthcare system. The aim of the study was to increase the knowledge and deepen the understanding of the consequences of CSA, for both men and women, in order to increase nurses’ and other healthcare professionals´ competence in giving gender appropriate care to CSA survivors. To develop and explore a holistic therapy for female CSA survivors, from the women´s own perspective and look into the experience of the healthcare system.

A phenomenological research approach was used, to increase the knowledge and deepen the understanding of the above phenomena. In Study I, participants were seven Icelandic men with a history of CSA. Two interviews were conducted with each of them, a total of 14 interviews. In Study II the experience of these seven men and seven Icelandic women (from another study of the author) were compared, 28 interviews in total. In Study III seven interviews were conducted with one Icelandic woman with a long trauma history after CSA. In Study IV 10 Icelandic women who participated in the Wellness-Program, a holistic program for female CSA survivors that was developed by the author, were interviewed thrice, a total of 30 interviews. Thus, in all, 65 interviews were used as the basis for this thesis.

The main results of the studies were that the consequences of CSA, for both men and women, were serious for their health and well-being. They felt they had not received adequate support and understanding from healthcare professionals, but participation in the Wellness-Program seemed to improve the health and well-being of those attending.

Presentation of speaker: Ph.d.in Nursing, Assistant Professor at School of Health Sciences, University of Akureyri. I finished Police Academy 1993, I worked as a Police Officer all around Iceland from 1991-1998, I finished my Nursing degree 2001 and have been working in Psychiatric Units (rehabilitation and addiction) in Public health service. In my lecture I will focus especially on the connection between psychological trauma, such as CSA and mental health problems. 

 

Jesper Bak

Title of keynote: How to prevent coercion, using the Six Core Strategy as a framework, in Danish Mental Health

Summary of keynote: The presentation will describe the initiatives included in the Six Core Strategy. Which parts of the strategy has been implemented, which has not, and the developments in coercive episodes nationwide, during the last decade.

Also, the “relationship” between the Six Core Strategy and Safewards will be addressed. Safewards has been implemented in the majority of the “closed” mental health units across the country.

Preliminary results from a nationwide survey investigating implementation of a long range of preventive coercive factors, primarily mechanical restraint, will be disclosed. The study is one of the most complex and comprehensive studies of preventive coercive initiatives in the world.

Lastly, some thoughts on how to push forward - what would be the next steps, in the elimination of coercion, in the mental health community.

Presentation of speaker: RN, SD, MPH, PhD, Research Manager, Clinical Mental Health and Nursing Research Unit, Mental Health Centre Sct. Hans, Mental Health Services in the Capital Region of Denmark. Jesper has over 30 years of experience in the mental health sector. He was educated as a nurse in 1984 and has hold many position during the years. The last 11 years Jesper has been doing research, primarily on minimizing coercion in inpatient settings. Now, he holds a position as the head of a small unit, doing clinical mental health and nursing research.

Jesper has participated in many national- and international conferences with posters, lectures and as a speaker, reviewed articles for more than 10 research papers during the last couple of years, and been part of several scientific committees.

Heikki Ellilä 

Title of keynote: Mental Health Nursing Education – What´s Next? 

Summary of keynote: In spite of all the raised level of nursing studies, it is possible - with a good reason - to ask: have mental health nurses lost their “good old identity” of a special nurse with special skills, nurses who are proud about to be a mental health / psychiatric nurse. Does a general nurse mean that you know something of everything but the body of knowledge is very thin, and is it the employer who must  carry the main responsibility to teach the specific knowledge and skills needed in mental health nursing.
As an answer for these questions, nurses have been offered many types of professional development programs, psychotherapy training and master programs. Nurses has been trained as prescribers and many have nurses have studied, while working, master level clinical nursing and graduated as Advanced Nurse Practioners (APN).
In this presentation, future of mental health nursing education shall be discussed with some reflections from past 40 years, during which the key-speaker has followed the development of mental health nursing and nurse education in Finland and Europe.

Presentation of speaker: Heikki Ellilä is registered nurse (RN), special nurse in mental health/ psychiatric nursing (RMPN). He is a nurse teacher (NT), Master in Nursing Science (MN Sc.) Turku University Dep. of Nursing Science, and has done his PhD in Department of Child Psychiatry/Department of Nursing Science.  Ellilä has worked as a staff nurse all together 10 years and as nurse educator for 17 years. Today he works as principal lecturer in the department of Health Care and Well-Being in Turku University of Applied Sciences in post-graduated, master programs. His main teaching areas are mental health and substance abuse nursing, research methodology and theses supervision. He is one of the developers and teachers of first Master level program studies (APN) on Mental Health Nursing in Finland. 

Ellilä is also a clinical teacher in Turku University Hospital Psychiatric Clinic.  Dr Ellilä is the founder member of Horatio- European Association for Psychiatric Nurses and a board member for seven years 2005-2012. He is has been also the board member of the PSSN – Co-operation of psychiatric nurses in Nordic Countries, 2005-2013 and at this moment he is the chairing The Association: Development and Research of Mental Health Work in Finland.
Ellilä has published or been a co-publisher for 23 scientific articles and book chapters in international scientific and professional journals and books, and several articles in Finnish in professional journals and books. He has had over 40 presentations in peer national scientific and professional conferences in the field of nursing and psychiatry. He has also been a board member of scientific and organization committees of several mental health-nursing conferences.  He has been involved in several national and international research / developmental projects in the field of mental health and substance abuse nursing and social work.

During last 40 years mental health / psychiatric nurse education and training has gone thru several chances. In most of European countries, nurse education was moved from collage diploma level to university BA and MA degrees in 1990-2000.  Simultaneously there has been an increasing trend from specialised nursing studies to more generally focused nursing programs, aiming to produce “Multi tasking” nurses. The length of nursing studies has become longer, degree programs are more demanding and following the rise of demands the quality of studies has quite obviously improved. Nurses should provide care, which is scientifically evidence - and ethically based.
 

Faroese Psychiatric Nurses

 

 

 

 

Psykiatriske Sygeplejerskers 
Samarbejde i Norden
 

 

Return to front page